Izmantošanas noteikumi

Izmantojot Sistēmu, ikvienam tās lietotājam jāievēro šādi noteikumi:

1. Sistēmas lietotājs ir fiziska persona, kurai ir piešķirti Sistēmas piekļuves rekvizīti (lietotājvārds un parole). 

2. Sistēmas lietotājs ir atbildīgs par savu Sistēmas piekļuves rekvizītu glabāšanu un aizsardzību. 

3. Sistēmas lietotājam nav tiesības nodot trešajām personām Sistēmas piekļuves rekvizītus. Piekļuves rekvizītus drīkst izmantot tikai konkrētais lietotājs (fiziska persona), kuram tie piešķirti. 

4. Sistēmas lietotājs, nozaudējot visus vai kādu no Sistēmas lietotāja rekvizītiem, nekavējoties informē par to Tiesu administrāciju. 

5. Sistēmas lietotājs nedrīkst izdarīt darbības, kas būtu vērstas pret Sistēmas un tajā esošās informācijas drošību, aizsardzību un integritāti. 

6. Sistēmas lietotājs informē Tiesu administrāciju par atklātajām kļūdām Sistēmā esošajā informācijā vai Sistēmas darbībā. 

7. Sistēmas lietotājs nedrīkst veikt Sistēmas, tās daļu un/vai Sistēmā reģistrētās informācijas neatļautu kopēšanu (par neatļautām darbībām tiek uzskatītas visas tās darbības, kuru izpildei netiek izmantotas atļautās (uz ekrāna redzamās) komandas vai kuras tiek izpildītas automātiski, bez cilvēka tiešas līdzdalības pieprasījumu procesā (izmantojot jebkura veida programmas, piem., robotus) neatkarīgi no šo darbību mērķa). 

8. Ja tiek konstatēts noteikumu neievērošanas gadījums, piem., mēģinājums ielauzties Sistēmā, vai tiek konstatēta Sistēmas nelikumīga izmantošana, Tiesu administrācijai ir tiesības vērsties tiesībsargājošās iestādēs tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 

9. Sistēmas lietotājs, lietojot Sistēmu, ievēro spēkā esošo tiesību aktu noteikumus, kas nosaka fizisko personu datu aizsardzību, informācijas atklātību, autortiesību aizsardzību un citas saistošo tiesību aktu prasības.